دربهای ورودی حرم مطهر
صحن مطهر
ایوان طلا
دربهای رواق های حرم مطهر
رواقهای حرم مطهر عبباسی
حرم مطهر عباسی
ضریح چوبی (خاتم)
گنبد مطهر
روپوش
گلدسته ها
ضریح مطهر
روپوش جدید مرقد
سرداب مرقد مطهر و راز آب پاک آن