برنامه پیش گیرانه دانشگاه العمید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

در ضمن اقدامات احتیاطی که آستان قدس عباسی برای جلوگیری از ویروس جدید کرونا و در راستای عمل به دستورالعمل‌های پیشگیرانه ازسوی مراجع ویژه بهداشتی، هم در سطح آستان قدس و هم در شهر قدیمی یا بطور کلی در سطح استان بکار گرفته است، دانشگاه العمید نیز به نوبه خود یک طرح احتیاطی را اجرا کرد که شامل استریل و ضدعفونی امکانات دانشگاه با هماهنگی کمیته اقدامات پیشگیرانه آستان قدس عباسی بود.

همچنین دانشگاه العمید در ضمن طرح ویژه خود برای جلوگیری از این ویروس، علاوه بر بکار بستن تمام توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی و پزشکی صادره از سوی نهادهای ذیربط، چندین نشریه آموزشی را به چاپ رسانده و سمینارهایی برای معرفی ویروس کرونا و راه‌های گسترش و جلوگیری از آن برگزار کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: