اقدامات پیشگیرانه آستان قدس عباسی دربرابر ویروس کرونا در زمینه تولید آب آشامیدنی

کادر فنی که در تصفیه خانه آب آستان قدس عباسی مشغول فعالیت هستند، اقدامات پیشگیرانه ای را در برابر ویروس کرونا اتخاذ کرده اند.

مهندس احمد امجاد، مسئول واحد آبرسانی آستان اظهار داشت: این امور سابقا توسط این واحد انجام شده بود، اما با اتخاذ برخی اقدامات احتیاطی که می تواند در جلوگیری از شیوع این ویروس نقش داشته باشد، بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت. این سیستم مطابق معیارهای وزارت بهداشت عراق و نتایج آزمایشگاهی کار می کند.

مهندس علی جاسم، از مسئولان این واحد اظهار داشت: اقداماتی که در حال حاضر انجام شده ، بخشی از مجموعه فعالیتهای آستان قدس عباسی است که براساس بیانات مرجع عالی دینی و توصیه های آستان قدس برای جلوگیری از خطرات این ویروس که یکی از منابع انتشار آن آب است صورت می گیرد و این اقدامات مشتمل بر موارد زیر است:

- افزایش اقدامات استریلیزاسیون منابع اصلی آب در تصفیه خانه

- افزودن مواد استریلیزه مجاز بهداشتی به آبهای شرب.

- افزایش معاینات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه اصلی تصفیه خانه آب وانجام آن به صورت روزانه

- افزایش مقادیر افزودنی ماده کلر به آب در چارچوب استانداردهای بهداشتی و درمانی

- خودداری از تماس مستقیم با اجزای سیستم تصفیه آب و دنبال روی از روشهای ایمنی بهداشتی در صورت لزوم

- ضد عفونی کردن سیستم و دستگاه ها و تجهیزات به صورت روزانه با مواد ویژه و متناسب با ماهیت کار آن، بدون اینکه روی خلوص آب تأثیری برجای بگذارد.

- افزایش میزان تهویه در تصفیه خانه.

- اقدامات ضدعفونی کارکنان با مکانیسمی که برای این منظور تعیین شده است.

- انجام معاینات آزمایشگاهی در همه مراحل تولید آب شیرین تا رسیدن به محلهای اصلی شرب.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: