اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا در دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا، ساختمان های دانشگاه و همه راهروهای آن را استریل کرد.

فرایند استریل کردن با استفاده از تکنولوژی های نوین علمی و مواد مورد نیاز پزشکی انجام شد و کلیه راهروهای دانشگاه از سالن ها و آزمایشگاه ها را در بر گرفت.

دکتر نورس الاهان، رئیس دانشگاه الکفیل با مدیر دفاع مدنی استان نجف، رشید ثابت رشید و مدیر تیم CBRN در نجف، رباح الخفاجی و هیئت همراه آنها برای هماهنگی و نظارت بر روند ضد عفونی کردن دیدار کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: