توزیع آرد در مناطق فقیرنشین استان کربلای معلی

بخش امور دینى آستان قدس عباسی بعد از اعلام منع آمد و شد، توزیع آرد میان خانواده های نیازمند در برخى مناطق استان کربلا را آغاز کرد.

صلاح الكربلائی، رئیس بخش امور دینی گفت: این پویش یکی از طرحهای آستان قدس است که با هدف کاهش بار اقتصادی بر خانواده های فقیر در استان آغاز شد.

الكربلایی تصریح کرد: چنین طرحهای بشردوستانه ای در دفع بلا و جلب روزی و کاهش بحرانهای معیشتی این خانواده ها موثر است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: