اعلام آدرس و شماره تماس واحدهای امداد و پشتیبانی مستقر در استانهای عراق

واحد امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی آدرس و شماره تلفن واحدهای امداد و پشتیبانی مستقر در اکثر استانها که در قالب پویش (مرجعیه الکفیل) آستان قدس عباسی فعالیت می کنند را اعلام کرد.

این پویش برای کمک به خانواده های آسیب پذیر آغاز شده است.

آدرس و شماره تلفن واحدهای امداد و پشتیبانی در ذیل قرار داده شده است:

- استان نينوا/ واحد سهل نينوى/ نشوان اسماعيل الشبكی/ 07736978798

- استان نينوا/ واحد تلعفر/ فيصل محمود الجولاق/ 07512635705

- استان ذی قار/ واحد ذی قار/ حسين كنييش الابراهيمی/ 07816179637

- استان صلاح الدين/ واحد بلد/ حسين علی عبد البلداوی/ 07824929491

- استان واسط/ واحد واسط/ علی هادی/ 07727182886

- استان الديوانيّه/ واحد الديوانيّه/ كرار الذبحاوی/ 07713535812

- استان ميسان/ واحد ميسان/ صفاء اياد السودانی/ 07705599218

- استان النجف/ واحد النجف/ عقيل عبودی محبوبه/ 07801592626

- استان المثنّى/ واحد السماوه/ جابر الجياشی/ 07807161729

- استان كركوك/ واحد كركوك/ عقيل ابراهيم حمزه كرم/ 07702184292

- استان بابل/ واحد بابل/ مسلم نعمه الفتلاوی/ 07725753881

- استان بابل/ شمال بابل/ قاسم رحيم حمد/ 07807392263

- استان بغداد/ واحد الكرخ/ حيدر عبود السودانی/ 07736013891

- استان بغداد/ واحد الرصافه/ وسام حسين السعدی/ 07707836508

- استان بغداد/ واحد الكاظميّه/ جاسم عبد الجبار محمد/ 07708851444

- استان كربلا/ واحد كربلا/ فلاح حسن محمد/ 07805060090

- استان بصره/ واحد بصره/ صفاء الحلفی/ 07801102541

- استان بصره/ شمال بصره/ منير المالكی/ 07705637734

- استان ديالى/ واحد ديالى/ حسن علی الموسوی/ 07706960898
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: