انتشار ششمین جلد فصلنامه تخصصى "تسلیم"

شماره های یازدهم و دوازدهم فصلنامه تخصصی"تسليم" در حوزه زبان و ادبیات عربی كه به صورت تجميعى در مجلد ششم گردآوری شده است، اخيراً از سوی مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی منتشر شده است.

این دو شماره فصلنامه دربرگیرنده پانزده مقاله بوده و تحت عنوان: (التسليم لمدينه العلم وأبوابها في رحاب خطاب الآل: مسارات وبلاغات) نامگذاری شده اند.

هیأت های مشاوره و تحریریه درباره این دو شماره از نشریه اظهار داشتند: اندیشه محمدی مادامیکه پژوهش به دنبال بررسی آن از طریق کشف و استدلال و برجسته نمودن جلوه های دیدگاه های شناختی باشد، به گسترش پژوهشهای دانشگاهی کمک می کند. بنابراین، وقتی تحقیقات علمی دانشگاهی راه و روش روشن خود را می جوید، به این معنی است که راه رسیدن به اندیشه محمدی را قصد کرده که دربردارنده گنجینه های علم و دانش است.

این منابع افزودند: این پروژه تحقيقاتی از فیض حقيقت، دقت و عينيت ديدگاه های نظری سیراب می گردد. تحقيقات دانشگاهي اگر به دنبال پیشتازی باشد و بخواهد در مسير تعالی جهت نهادینه سازی آثار فکری، علمی و انسانی گام بردارد، به اندیشه سودمند برگرفته از قرآن کریم متوسل می شود تا اعتبار خود را به اثبات برساند؛ چراکه اندیشه قرآنی دارای مفاهیم شریف انسانی، ارزش ها و مظاهر علمی و شناختی است.

این دو هیأت ادامه دادند: شاید معانی بلاغی و بیانی روايات كه در متن کتب آمده، شاهدى زنده برای اطلاعات جديد علمی و زیبایی شناختی باشد چراكه دربردارنده متون راسخی در زمینه آگاهى بخشى فکری و شناختی است.

و در پايان اينكه میراث محمدی، آب گوارایی از قواعد زبانی، نحوی، صرفی، بلاغی، بیان و بدیع و نیز منبع اصلی هدایت بشریت پس از قرآن کریم است.

شایان ذکر است، نشریه تسلیم یک فصلنامه تخصصی در زمینه زبان و ادبیات عربی و دارای تأییدیه دانشگاه های عراق برای نشر و ارتقای علمی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: