چاپ نخستين شماره سالنامه میراث کربلا در آینده نزدیک

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به زودی اولین شماره از کتاب (تراث کربلاء المخطوط: میراث خطی کربلا) را منتشر می کند.

این اثر یک سالنامه تخصصی است که به تحقیق و نشر میراث خطی کربلا پرداخته و نخستین شماره آن که برای اولین سال منتشر می شود، با محوريت (تراث السید علی الطبطبایی وأسرته: میراث سید علی طباطبایی و خانواده وی) است.

شیخ مسلم رضایی، سردبیر این سالنامه گفت: به طور کلی میراث و به ویژه میراث خطی اسلامی، هویت ملت های اسلامی و منشأ فرهنگ آنان است. حفظ میراث در برابر تباهی و اهتمام به آن مسئولیت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا این یک محصول فکری و علمی و حاصل تلاش های دانشمندان گذشته است.

وی توضیح داد: برای انجام این مسئولیت، مرکز تراث کربلا سالنامه اى تحت عنوان "تراث کربلا المخطوط" منتشر می کند تا یکی از راه های احیای مجدد و حفظ میراث خطی امت و نمایاندن آن در عرصه علمی باشد و به جای رها کردن آن در قفسه های کتابخانه ها جهت بهره جستن خواننده از آن چاپ شود.

شایان ذکر است، این اثر همسو با تلاش هاى مرکز تراث کربلا و اهتمام آن به نسخ خطی دانشمندان شهر کربلای معلی و تلاش های صورت گرفته آنان است تا همردیف با فصلنامه تراث کربلا و مکمل نقش آن در زمینه میراث باشد. انتشار این اثر همچنین به منظور غنی ساختن كتابخانه موسوم به" المکتبه التراثیه" و یاری محققان در تدوین پژوهشهای آتی شان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: