موکبهای حسینی در استان بابل عراق: در کنار خانواده های آسیب دیده در اثر کرونا می ایستیم

واحد موکبهای حسینی در استان بابل عراق تاکید كرد، در کنار خانواده های آسیب دیده در شرایط ناگوار کنونی ایستاده و آنها را تا عبور از بحران یاری خواهد كرد.

صادق العبیدی، مسئول واحد موکبهای حسینی وابسته به بخش موکبها و هیئت های حسینی اعلام داشت: در پاسخ به درخواست مرجعیت عالی دینی، ما پویش خود را برای مساعدت به خانواده های آسیب دیده در اثر برقراری حکومت نظامی در شرایط ناگوار کنونی ادامه می دهیم. پویش های ما از نخستین روزهای توصیه مرجعیت عالی دینی برای ایستادگی در کنار افراد آسیب دیده آغاز شده و در کاهش رنج آنها سهیم بوده است.

العبیدی توضیح داد: پویش ما شامل تأمین سبدهای غذایی متنوع و حاوی خشکبار و سبزیجات و توزیع آنها میان خانواده های نیازمند در هر محله و به صورت دوره ای و مستمر است و این پویش ها تا پایان ممنوعیت ها ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است، این پویش ها در پاسخ به توصيه مرجعیت عالی دینی و در قالب پویش هم افزایی است که بخش موکبها و هیئت های حسینی در آستان های قدس حسینی و عباسی از طریق نمایندگان و واحدهای مستقر خود در استان های عراق به راه انداخته است تا در کنار خانواده های فقیر و آسیب دیده به دليل ممنوعیت عبور و مرور برای پیشگیری در برابر کرونا بایستد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: