بهره برداری آستان قدس عباسی از انرژی جایگزین جهت تامین برق مورد نیاز پروژه ها

بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی از آغاز مراحل اولیه بهره برداری از انرژی جایگزین (خورشیدی) جهت تامین برق سایر پروژه ها علی الخصوص پروژه های کشاورزی که مورد اهتمام آستان است خبر داد.

در همین راستا، آستان قدس عباسی تبدیل اراضی بیابانی به زمینهای سبز جهت تولید محصولات مهمی را به عهده گرفته و بدین منظور جدیدترین تکنولوژی ها را بکار گرفته است.

مهندس ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی گفت، آستان قدس عباسی برای بهره برداری از منابع طبیعی جهت تحقق توسعه فراگیر تلاش می کند. با گسترده شدن دامنه پروژه های آن از جمله پروژه های کشاورزی که نیازمند برق است و با توجه به دور بودن این پروژه ها از خطوط انتقال برق، هزینه و غیره، ما به استفاده از انرژی جایگزین (نیروگاه انرژی خورشیدی) روی آوردیم تا این پروژه ها را با انرژی برق و تکیه بر منابع طبیعی پشتیبانی کنیم.

وی افزود: این ایده با بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر از طریق تاسیس سیستمهای متکی بر انرژی خورشیدی و تجارب پرسنل مهندسی شکل گرفت. اولین اقدام، انجام مطالعات دقیق و پربار و بیان نیاز هر پروژه به انرژی است. در پرتو آن ما اقدامات اولیه و نصب سلولهای خورشیدی را آغاز کردیم. تجربیات اولیه که در پروژه زراعی العوالی اجرایی شد (یکی از پروژه های استراتژیک بزرگ آستان قدس) نتایج خوبی به دنبال داشت و پس از آن گستره این اقدامات توسعه یافت و به دیگر پروژه ها تعمیم یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: