تداوم برگزاری کارگاه های دوره «قدرت مدیریت»

برگزاری کارگاههای دوره "قدرت مدیریت" در آستان قدس عباسی که توسط دو بخش توسعه پایدار و آموزش عالی آستان قدس عباسی برگزار می شود، همچنان ادامه دارد.

برگزاری این دوره با هدف مشارکت در توسعه مهارت های روسای بخش ها و مدیران شرکت ها در زمینه مدیریت و بازتاب اهتمام آستان قدس به امور اساسی آموزش برای بهبود عملکرد کارکنان است. بیشتر موضوعات مطرح شده در خصوص بهبود مدیریت است.

شایان ذکر است، هدف از برگزاری این دوره، توسعه مهارت مدیریتی روسای بخش ها و مدیران شرکت‌ها است. برنامه این دوره توسط کارشناسان حوزه مدیریت و تحت نظارت دو بخش توسعه پایدار و آموزش عالی آستان قدس عباسی تهیه شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: