چاپ جلد ششم از مجموعه مطالعات نقدی در الهیات معاصر با موضوع "هرمنوتیک"

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی جلد ششم از مجموعه (مطالعات نقدی در الهیات معاصر) با موضوع "هرمنوتیک" را منتشر کرده است.

این مجموعه تاکنون موضوعات مختلفی همچون کلیات و اصول آرمانی الهیات معاصر، دانش و دین، نقد نظریه تعارض دین و علوم تجربی، علوم دین، دین و علوم معرفتی را تحلیل و ارزیابی کرده است. در این میان جلد کنونی به موضوع بسیار با اهمیت هرمنوتیک می پردازد که اصول جریانهای نسبی هرمنوتیک را با نقد و تحلیل بررسی می کند.

این جلد مجموعه ای از آثار و نظریات مختلف جمعی از اندیشمندان که تلاشهای پژوهشی آنها پیرامون مسائل مرتبط با هرمنوتیک بوده را در برگرفته است.

شایان ذکر است هرمنوتیک یا علم تأویل دانشی است که به تفسیر و فهم متن می‌پردازد.

علم تأویل در مسیر تحول خود توجه بسیاری از دانمشندان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: