بکارگیری ظرفیتهای مجموعه العمید برای ایجاد فضای آموزش مجازی ایده آل

مجموعه آموزشی العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی تاکید کرد که توانسته است فضای آموزش مجازی ایده‌آلی را فراهم نماید.

بدین ترتیب مجموعه العمید این امکان را دارد تا محتوای آموزشی خود را برای دانش آموزان به فعالیت های اینترنتی بدل کند که این امر از طریق بکارگیری همه ظرفیت‌های آموزشی و فنی آن در بحبوحه ممنوعیت های پیشگیرانه در برابر کرونا صورت گرفت.

احمد الكعبی، رئیس بخش مذکور گفت: پرسنل مدارس مجموعه آموزشی العمید ارائه دروس مجازی به دانش آموزان را در فضای آموزشی اینترنتی ادامه می دهند و این موضوع با رضایت دانش آموزان همراه بوده است.

به گفته وی، کادر آموزشی نیز تلاش می کند تا نیازهای دانش آموزان را از طریق شبکه های ارتباطی متعدد برطرف و برنامه های درسی را در زمان مشخص و به سهولت به دانش آموزان ارائه کند.

الکعبی گفت، کادر آموزشی در مجموعه العمید آزمون های روزانه ای را بعد از هر جلسه برگزار می‌کند تا میزان فهم اطلاعات از سوی دانش آموزان و اثربخشی آن را بررسی نمایید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: