چاپ اثر جدید آستان قدس عباسی با محوریت دیدگاه شرق شناس انگلیسی درباره وحی، نبوت و قرآن کریم

مرکز اسلامی مطالعات راهبردی وابسته به بخش امورفکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کتاب (مطالعات قرآنی نزد شرق شناس ویلیام مویر.. بررسی وحی و نبوت) را به تازگی منتشر کرده است.

این کتاب اثر حیدر مجید حسین العلیلی در چارچوب آثار قرآن در مطالعات غربی گنجانده می شود.

هاشم الميلانی، در گفتگو با شبکه الکفیل گفت، این شرق شناس (William Muir) از شرق شناسان انگلیسی است که در بررسی سیره و تاریخ اسلام تخصص دارد و در این زمینه تالیفاتی داشته است.

الميلانی تصریح کرد، پژوهشگر به مطالعات قرآنی اهتمام ورزیده و آن را محور پژوهش و ارزیابی قرار داده و نگاهش را به وحی و نبوت معطوف ساخته است.

به گفته وی، پژوهشگر در تحقیق خود به اقامه برهان درباره دیدگاه مویر نسبت به وحی و نبوت همراه با تحلیل و نقد پرداخته و ضمن کنار گذاشتن آرای خطا، با حجت های عقلانی و نقلی اقدام به بررسی مفاهیم نموده است.

وی گفت، پژوهشگر همچنین به بررسی برخی آرای شرق شناسان و پیروی از رویکرد تحلیلی و تطبیقی از طریق مقایسه نظرات مویر با متون دینی و شرح آنها یا مقایسه با سیره اقدام نموده است.

جهت اطلاع از این کتاب و ما بقی آثار مرکز به این لینک مراجعه نمایید:https://www.iicss.iq/?id=5#
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: