کسب گواهی استاندارد دستگاههای آزمایشگاهی به همت دانشگاه العمید

دانشگاه العمید و اساتید ناظر آزمایشگاههای آموزشی دانشگاه گواهی استاندارد دستگاههای آزمایشگاهی را کسب نمودند.

این دانشگاه همچنین دستگاه ELISA را جهت استفاده از آن در زمینه کاری راه اندازی کرد.

این گواهی ها از سوی سندیکای شیمی دانان عراقی و آکادمی بین المللی مطالعات حرفه ای اعطا شده است، بطوریکه تیم وابسته به آن از آزمایشگاهها و بخشهای دانشگاه بازدید و با موید الغزالی، رئیس دانشگاه و پرسنل آن دیدار کردند.
این تیم همچنین از دانشکده های دانشگاه بازدید و با مسئولان آن دیدار کرد تا از برنامه های آزمایشگاهی آماده شده از سوی آنها و مکانیزم اجرای آنها مطلع شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: