کتابخانه بانوان ام البنين (علیها السلام) آستان قدس عباسی در مسیر تحقق کیفیت جامع

کتابخانه بانوان ام البنين(عليها السلام) وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی اقدامات جدی را برای تحقق اصل کیفیت جامع آغاز کرد.


اسما رعد، رئیس این کتابخانه به شبکه الکفیل گفت: «برنامه آموزشی که بخش آموزش مستمر در دانشگاه العمید با همکاری کتابخانه مرکزی برای تحقق این هدف تهیه و اجرایی کرده به منظور مشارکت در بهبود عملکرد وظایف کادر کتابخانه وکسب مهارتهای جدید است.»

رعد تصریح کرد: «برنامه آموزشی با هدف معرفی مفاهیم کیفی و استانداردهای آن در اقدام فرهنگی و آموزشی آکادمیک، معرفی سیستم کیفیت جامع و نشر فرهنگ کیفیت در همه محافل فرهنگی و اجتماعی است.»
وی عنوان داشت: «برگزاری چنین برنامه هایی موجب مبادرت ورزیدن کادر موسسه به ارزیابی خود در موسسات با تکیه بر مرجعیت استانداردهای کیفی و جمع آوری اطلاعات درباره عملکردشان و همچنین ارزیابی میزان هماهنگی اقدامات آنها به ویژه خدمات کتابداری با استانداردها در زمینه های مختلف می شود که به منظور کشف ابعاد قوت و ضعف در عملکرد برای دستیابی به استانداردهای کیفیت و تعیین نقطه آغاز در اجرای طرحهای بهبود مستمر است.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: