تداوم برگزاری دوره آموزشی در حوزه رسانه آموزشی

واحد رسانه آموزشی در بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی مجموعه کارگاههای آموزشی را در قالب بخش دوم از دوره شیوه های رسانه آموزشی موسوم به "تکنیک عکاسی و ویرایشهای فنی آن" ادامه می دهد.

هدف از این کارگاه که حیدر المنکوشی، عکاس بخش رسانه آستان قدس عباسی در آن به سخنرانی پرداخت رشد توانمندی هماهنگ کنندگان رسانه ای در مجموعه آموزشی العمید و توسعه مهارتهای آنها با تمرکز بر برنامه های کاربردی در ویرایش تصاویر بود.

بخش آموزش عالی برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی پرسنل خود را ادامه می دهد و هدف آن توسعه مهارتهای آنهاست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: