چاپ نهمین شماره مجله «القرآن والاستشراق المعاصر» از سوی آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی شماره نهم از مجله «القرآن والاستشراق المعاصر» را به تازگی منتشر کرد.

این شماره دربرگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای انجام شده پیرامون قرآن کریم است و در آن شخصیت خانم ماریانا کلار، شرق شناس معاصر و مهمترین رویکردهای وی در بررسی قرآن کریم وارد شده است. وی تلاش بسیاری را برای فهم ساختار قرآن کریم با استفاده از دو رویکرد سینکرون و دیاکرون بکار برده است.

در این مجله، همچنین مهمترین کنفرانسها، فعالیتهای تحقیقاتی و آثار جدید مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه یازده اثر جدید ارائه شده و مهمترین آنها تحت عناوین «مرگ و معاد در قرآن کریم..»، «عبرتهای قرآنيّ: خداوند و وحی و بندگان»، «الفواصل البُنيويّه فی القرآن»، «قرآن به زبان لاتینی 1143-1500: ترجمه، تحوُّل، وتفسير» وغیره است.

همچنین عناوین کنفرانس قرآنی «تركيب و تاريخ و تفسيرات»، کارگاه بین المللی«قرآن و کتاب مقدس» که باهمکاری دانشگاه نوتردام و پروژه «القرآن الأوروبي» برگزار شد، کنفرانس مرکز مطالعات دین در دانشگاه پرينستون با عنوان « قرآن کریم و علوم انسانی»، و کنفرانس پروژه «القرآن الأوروبی» تحت عنوان «ترجمه قرآن کریم و تفسیر آن توسط مسلمانان اروپا» مورد بررسی قرار گرفته است.

مجله مذکور در زمینه پروهشها، شماره های جدیدی را از مجله های مطالعات قرآنی البيان و مقاله ای تحت عنوان « إسهامات المتشابهات القرآنيّه ومصائدها» را شامل می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: