انتشار کتاب (نحن ومسألة الأسرة) توسط مرکز مطالعات راهبردی آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی جلد اول و دوم کتاب(نحن ومسألة الأسرة: ما و مسئله خانواده) را منتشر کرد.

این کتاب در اولین فصل از جلد نخست تلاش کرده تا تصویر روشنی را از تاریخ خانواده در تمدنهای شرقی قدیم ارائه دهد. بطوریکه تاریخ خانواده در بین النهرین، خانواده در مصر باستان، خانواده در سرزمین فارس، خانواده نزد پیشینیان هندی، خانواده در تمدن قدیمی چینی را در برمی گیرد. فصل دوم نیز دربرگیرنده خوانش تاریخ خانواده در تمدن قدیم غرب و مناقشه درباره تحولات آن در جهان معاصر و مدرن است.

جلد دوم کتاب نیز در فصل اول خود، تشکیل خانواده در اسلام، در فصل دوم، مدیریت و تربیت خانواده و در فصل سوم چالشهای خانوادگی و جستجو درباره علل و روشهای حل آن را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: