حضور فعال بخش امور فکری و فرهنگی در فعالیت های ایستگاه فرهنگی جوانان الکفیل

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس حسینی در فعالیت های ایستگاه فرهنگی جوانان الکفیل که ویژه دانشجویان دانشگاه ها و دانش آموزان مدارس عراقی برگزار گردیده، مشارکت نموده است.

فعالیت های این ایستگاه روز سه شنبه 22/9/2021 در دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی برگزار شده است و تا پایان اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

سید عقیل یاسری مسئول بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در این باره اظهار داشت: آستان قدس عباسی بر ادامه فعالیتهای فرهنگی خود اهتمام ویژه ای دارد و اکنون همزمان با ایام اربعین حسینی و برگزاری فعالیت های فرهنگی در غالب فعالیتهای ایستگاه فرهنگی جوانان الکفیل، حضوری فعال در این فعالیتها دارد.

معاون مدیر مرکز فکر وخلاقيت در این باره اظهار داشت: بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از طریق این مرکز، مشارکت های زیادی را در محافل و نمایشگاه ها با هدف آشنایی جامعه با انتشارات فکری و فرهنگی و علمی آستان قدس عباسی داشته است.

لازم بذکر است که برگزاری این نمایشگاه در ایام اربعین حسینی با هدف ارتقای فرهنگ فکری بازدید کنندگان و زائران است و فعالیتهای آن تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: