آغاز دوره مهارت‌های برنامه ریزی در قالب برنامه توانمندسازی مدیریتی

بخش توسعه پایدار وابسته به آستان قدس عباسی دوره موسوم به (مهارت‌های برنامه ریزی) را برای معاونان روسای ادارات و سایر افراد همرتبه آنان در آستان آغاز کرد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی گفت، این دوره مکمل دوره های پیشین حوزه مدیریتی است که در چندین محور ارائه می‌شود و مهمترین آنها برنامه ریزی و مفاهیم مرتبط با آن، تحليل SWOT و PESTEL، رسالت، ارزش‌ها، اهداف و برنامه های کاربردی برای این مفاهیم است.

به گفته وی، هدف از این دوره که پنج روز به طول خواهد انجامید به شرح ذیل است:

- پرداختن به مهارت‌های اصلی در برنامه ریزی، پیگیری، ارزشیابی و مدیریت نوآوری در کار
- توانایی اندیشه خلاقانه و سازنده به عنوان مبنایی برای نوآوری
- تهیه برنامه ها و طرح‌ها و ارزیابی عملکردها جهت تحقق برتری
- آشنایی با مهمترین مدل‌هایی که در برتری مدیریتی و نوآوری سهیم است.
- مدیریت تغییر و توسعه فراگیر و مستمر
- کسب مهارت کافی در امور مدیریتی
- برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: