انعقاد توافق نامه همکاری علمی مشترک میان دانشگاه‌های العمید و بغداد

دانشگاه العميد توافقنامه همکاری مشترک علمی را با دانشگاه بغداد با هدف ارتقای سطح آکادمیک در زمینه تحقیقات علمی دو دانشگاه منعقد کرد.

این توافقنامه که از سوی دکتر موید الغزالی، رئیس دانشگاه العمید و منیر السعدی، رئیس دانشگاه بغداد به امضا رسید، شامل بندهای متعددی از جمله همکاری علمی میان دو دانشگاه از طریق برپایی کنفرانس‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های علمی مشترک بود.

این توافقنامه شامل فعال سازی دوره‌های آموزشی برای پرسنل دو دانشگاه، پروژه های مشترک علمی پژوهشی، تبادل تجربیات آموزشی و برنامه‌های پیشرفت علمی اساتید و دانشجویان دو دانشگاه بود.

توافقنامه مذکور همچنین همکاری مدیریتی مشترک میان دو دانشگاه در همه زمینه ها را در برگرفت. از جمله تبادل، پیشنهاد و اجرای برنامه های مشترک توسعه شغلی، همکاری مشترک در خصوص دانشجویان، توسعه برنامه های کیفی، دانشگاهی، آزمایشگاهی و ثبت الکترونیکی بود.

این توافقنامه امکان استفاده از آزمایشگاه‌های دو دانشگاه را به منظور آموزش دانشجویان و اساتید و انجام تحقیقات بعد از هماهنگی قبلی میان روسای دانشکده‌ها فراهم نمود.

شایان ذکر است، دانشگاه‌ العمید در راستای اهداف خود تلاش می‌کند تا در ایجاد پیشرفت کمی و کیفی در مسیر علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهش علمی عراق سهیم باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: