انتصاب سید مصطفى ضياء الدين به عنوان تولیت آستان قدس عباسی

مصطفى ضياء الدين، عضو شورای اداری آستان قدس عباسی جایگزین تولیت کنونی آستان شد.
مصطفى ضياء الدين، عضو شورای اداری آستان قدس عباسی به عنوان جانشین محمد الاشیقر، تولیت آستان قدس عباسی بعد از سپری شدن مدت قانونی مشخص وی تعیین شد و صبح روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز کرد.

محمد الاشیقر، تولیت سابق آستان قدس عباسی در سال ۲۰۱۶ به این سمت منصوب شد و بار دیگر در سال ۲۰۱۹ رای اعتماد کسب کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: