توزیع پوشاک عید میان ایتام و خانواده های عفیف توسط دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی پویشی را برای توزیع سبدهای غذایی، پوشاک عید و هدایا میان تعدادی از خانواده های ایتام و عفیف در استان نجف اشرف آغاز کرد.

این پویش بنا به دستورات و حمایت نورس شهید الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل و در ادامه پویشهایی اجرا می شود که از روزهای نخستین ماه مبارک رمضان آغاز شده و هدف از آن اهتمام به این خانواده‌ها و ترغیب به لزوم ایستادگی در کنار آنها و حمایت از آنها است.

رئیس دانشگاه الکفیل در این خصوص گفت: چنین طرحهایی که دانشگاه و دانشجویان به صورت مستمر اجرا می کنند، دارای ابعاد آموزشی و پرورشی است و در رشد استعدادها و نوآوری های دانشجویان و ایجاد تغییر مثبت در دیدگاه آنها پیرامون مفهوم کار داوطلبانه و ارتباط اجتماعی اهمیت دارد.

شایان ذکر است، دانشگاه الکفیل برنامه جامعی را برای دیدار با خانواده های فقیر و نیازمند و ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی به آنها تهیه کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: