برگزاری دوره (تکنیکهای تشریفات و آداب معاشرت اداری) برای پرسنل آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار وابسته به آستان قدس عباسی دوره آموزشی را تحت عنوان (تشریفات، اتیکت و آداب و رسوم اداری) برای کارکنان واحد هتلداری وابسته بخش روابط عمومی برگزار کرد.

هدف از این دوره آشنایی با اصول اولیه آداب معاشرت و تشریفات اداری، توضیح اهمیت نقش روابط عمومی در ایجاد اعتماد و تفاهم میان موسسه و محیط خارجی آن، مهارت های تعامل با شخصیت های بزرگ و جلب دوستی و احترام آنها است.

این دوره محورهای متعددی را در برگرفت که مهمترین آنها تشریفات در سطح روابط بین المللی، مفهوم اتیکت، ضوابط اتیکت در معرفی، آشنایی و مصافحت، رفتار اجتماعی و رفتار دیپلماتیک در تعامل با شخصیت های مهم است.

شایان ذکر است، بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های علمی را که هدف آن رشد توانمندی های کارکنان آستان در زمینه ها و تخصصهای مختلف است ادامه می‌دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: