تداوم برگزاری کارگاههای برنامه جامع آموزشی ویژه پرسنل مجموعه آموزشی العمید

بخش آموزش آستان قدس عباسی برگزاری کارگاه ها را در چارچوب برنامه جامع آموزشی برای پرسنل مدارس مجموعه آموزشی العمید ادامه می‌دهد.

هدف از این برنامه رشد توانمندی ها و مهارتهای معلمان و تلاش برای توسعه آن است که از طریق بکارگیری روش های پیشرفته در آموزش برخی مهارتها از جمله شیوه‌های نوین تدریس صورت می گیرد.

این برنامه در وهله اول بر نحوه بکارگیری ابزارهای آموزشی در ارائه دروس و تقویت آن در اذهان متکی است که می تواند موجب ارتقای فراگیران در مدارس مجموعه العمید در همه عرصه ها شود.

این برنامه در چارچوب تلاش بخش مذکور برای ارتقای سیستم آموزشی اجرا می شود.
بخش آموزش آستان قدس عباسی برگزاری دوره ها و کارگاهها و مسابقات علمی را با هدف افزایش تجربه پرسنل خود ادامه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: