پايان مشاركت دفتر آستان عباسی در دوره تخصصي اربيل

کتابخانه و مرکز نسخ خطي آستان قدس عباسي به فعاليت های خود در دوره تخصصی تحقیق و فهرست بندی نسخه های خطي پايان داد. اين دوره در دانشگاه صلاح الدين اربيل برگزار شده و سه روز ادامه داشت.

معاون مدير مركز نگهداری و حفظ ميراث و اسناد الفضل وابسته به اين کتابخانه در این خصوص گفت: در پايان مشاركت خود در اين دوره، يک پژوهش علمي ارائه داديم كه در آن به مهمترين ضررهای وارده به نسخه های خطی و اسناد و چگونگي ارزش گذاری و مكانيزم اصلاح آنها و نيز روش های به كاررفته در مركز اصلاح و ترميم اين نسخه ها پرداخته بوديم.

وي افزود: علاوه بر اين، پژوهش ديگری از سوی استاد قتيبه حسن مدير واحد تزئينات اين دفتر ارائه شد كه در آن به صنعت تجلید اين نسخه های خطي، مهمترين دوره های تاريخي صنعت خطاطی، انواع تزئينات به كار رفته در صنعت و انواع قالب های تزئيني به كار رفته و خامه ها پرداخته بودند.

از سوی ديگر، مسؤول بخش تصويربرداری و آرشيو مركز تصويربرداری نسخه های خطي آگفت: پايان كار ما در اين دوره، افتتاح يك نمايشگاه عكس بود كه در آن عكس نسخه های خطي نفيس و اسناد موجود در خزانه آستان قدس عباسي و نيز بخشي از آثار چاپي ما در زمينه ميراث تاريخي ارائه شد.

رئيس انجمن علمي نسخه های خطي عراق استاد دكتر مازن صباح اعرجي از تلاش های آستان قدس عباسي در زمينه حفظ ميراث خطي قدرداني كرده و از پژوهشگران آستان قدس تقدير نمود. وي همچنين نقش اين دفتر در مشاركت خود در دوره مذكور را ارزشمند ارزيابي نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: