کارگاه علمی دانشگاه العمید درباره مواد شیمیایی

دانشکده پزشکی دانشگاه العمید کارگاه علمی و آموزشی را تحت عنوان (المواد الكيمياوية المثيرة للقلق والتهديدات المتعلقة بها: مواد شیمیایی نگران کننده و تهدیدهای مربوط به آن) برگزار کرد.

مهدی السهلاوی، مدرس این کارگاه، آموزش ها و نقطه نظراتی را در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده ارائه کرد. هدف از این آزموشها پیشرفت اوضاع کنونی در حوزه امنیت شیمیایی و بیولوژیک در عراق از جمله تامین ایمنی و امنیت شیمیایی داخل آزمایشگاههای دانشگاه و مراکز پژوهشی است.

این کارگاه با توصیه هایی از جمله ایجاد دانش اولیه در ایمنی و امنیت شیمیایی نزد شرکت کنندگان در دوره به پایان رسید.

مدرس کارگاه تاکید کرد، برقراری ارتباط با شرکت کنندگان در دوره های مستمر برای حمایت معنوی و لجستیکی از مؤسسه ای که به آن تعلق دارند، تأثیرات و نتایج مثبتی در درازمدت خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: