برگزاری کارگاه مدیریت فردی ویژه کارکنان مجمع علمی قرآن الکریم آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی کارگاه ویژه ای را درباره مدیریت فردی برای پرسنل مجمع علمی قرآن کریم برگزار کرد.

فراس الشمری، مربی این کارگاه گفت: کارگاه به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان مرکز قرآن الکریم وابسته به مجمع علمی و کمک به پیشرفت آنها و اعطای فرصت بیشتر به آنها برای شرکت در فعالیتهای متعدد و مهمتری ارائه شد.

الشمری گفت: این کارگاه با برخی فعالیت ها و تمرین هایی همراه است که به درک موضوع کارگاه و اجرای آن به روشی ساده تر کمک میکند. تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه به ۲۰ پرسنل رسید.

الشمری عنوان داشت: بخش توسعه پایدار بسیاری از کارگاه ها و دوره ها را برای کارکنان آستان قدس عباسی در ادارات، شعب و مراکز مختلف آن جهت توانمندسازی و ارتقای عوامل و عناصر برتری و موفقیت آنها برگزار می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: