چاپ شماره جدید مجله مطالعات شرق شناسی از سوی بخش امور فکری

مرکز اسلامی مطالعات راهبردی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی سی و چهارمین شماره مجله (مطالعات شرق شناسی) را منتشر کرد.

شماره جدید موضوعاتی درباره میراث شرق شناسی از جمله (شرق‌شناسی با تنوع دوره ها و یکپارچگی اهداف، بازسازی چشم انداز انتظارات شرق شناسان در دریافت زیبایی‌شناسی قرآن کریم) را دربرگرفت.

این مجله همچنین چینش سوره های قرآن کریم توسط خاورشناسان، تصویر کلیشه ای شرق، تفکر شرق شناسانه در نوشته های مورخان یهودی، نقش مطالعات شرق شناسی در خدمت به مطالعات باستان شناسی و تمدن شناسی و غیره را شامل شد.

این مجله که به صورت فصلی منتشر می شود کمبود مجلات تخصصی در کتابخانه اسلامی را که به بررسی و نقد آثار شرق شناسان با روشی آکادمیک و واقع‌بینانه می پردازند جبران می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: