برگزاری جلسه‌ای درباره مهارتهای چهارگانه در دانشگاه العمید برای دانشجویان زبان انگلیسی

دانشگاه العمید جلسه ای را درباره مهارتهای چهارگانه برای دانشجویان گروه زبان انگلیسی برگزار کرد.

این جلسه تحت عنوان "توسعه توانایی گفتاری" به عنوان بخشی از برنامه توسعه زبان انگلیسی برای دانشجویان توسط دانشگاه برگزار شد که هدف آن توسعه چهار مهارت (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن) است.

این جلسه توسط خانم نادیه ثامر از گروه آموزشی العمید ارائه شد. جلسه مذکور شامل فعال سازی سیستم گروهی و استفاده از راهبردهای یادگیری فعالی بود که فراگیران به ویژه جوانان را هدف قرار می دهد و در نتیجه مزایای آموزشی زیادی برای آنها با هدف تسلط به بهترین نحو حاصل می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: