در راستای برنامه های آموزشی حرم مطهر برگزار شد : دوره آموزش مفاهیم نظام مدیریت کیفیت

قسمت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی حرم مطهر در راستای برنامه های آموزشی خود که به منظور ارتقای سطح دانش پرسنل حرم مطهر عباسی برگزار می گردد، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مفاهیم نظام مدیریت کیفیت با همکاری مرکز ملی گسترش مدیریت و تکنولوژی اطلاعات نمود.

این دوره با هدف ارتقای سطح پرسنل اداری حرم مطهر همگام با پیشرفتهای حاصله در فرآیند مدیریت استراتژیک در تمامی زمینه ها و آموزش مبانی استاندارد بین المللی ISO 9000 به عنوان یکی از نظامهای مدیریت کیفیت توسط خانم انعام رحیم احمد مدیر اداره کیفیت وزارت برنامه ریزی عراق تدریس و برگزار گردید.
در این دوره آموزشی 5 روزه، شرکت کنندگان با مفاهیم مدیریت کیفیت و اهمیت آن در جلب رضایت مشتری و سطح خدمات سازمان، کیفیت به عنوان اصل و مفهومی اخلاقی و چگونگی تدوین این استاندارد در کمیته فنی SOTC 176 بعنوان کمیته مسئول تدوین نظام مدیریت کیفیت ISO 9000 آشنا گردیدند.
همچنین شرکت کنندگان در این دوره با اهمیت و چگونگی استقرار نظام مدیریت کیفیت و تاثیرات آن در موسسات و ادارات و همچنین اصول نظام مدیریت کیفیت ایزو به شرح ذیل آشنا شدند:
1- مشتری مداری
2- رهبری سازمان
3- مشارکت کارکنان
4- روشهای اجرائی
5- مدیریت سیستمها
6- بهبود مستمر
7- تصمیم گیری بر اساس واقعیات
8- منافع مشترک
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: