برگزاری دوره آموزشی مقابله با حملات شیمیائی از سوی بهداری لشگر العباس علیه السلام

دروه آموزشی
نظر به اهمیت کسب و حفظ آمادگی نیروهای رزمنده در لشگر رزمی العباس علیه السلام، بهداری این لشگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی چگونگی تشخیص و مقابله با حملات شیمیائی و کمک های اولیه مرتبط با این گونه حملات برگزار نمود.

این دوره شامل دروس نظری در خصوص چگونگی تشخیص حملات شیمیائی، ارزیابی میزان آلایندگی و خطرات آن و راه کارهای جلوگیری از گسترش و کاهش سطح انتشار آن بود. این دوره مباحث دیگری از قبیل چگونگی محافظت از افراد در معرض آلودگی، تخلیه منطقه آلوده به مواد شیمیائی، چگونگی استفاده از لباس ها و ماسک های مخصوص و سایر تجهیزات حفاظتی که صرفا در اختیار این لشگر می باشد را شامل گردید.

شرکت کنندگان در این دوره همچنین به طور عملی با چگونگی بر تن نمودن تجهیزات حفاظتی، شستشوی افراد آسیب دیده از حملات شیمیائی و امداد رسانی به ایشان آشنا گردیدند.

آقای هانی عبد جبر مدرس این دوره در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل مطالب ارائه شده به رزمندگان لشگر العباس علیه السلام را شامل دو بخش نظری و عملی دانست و گفت: در این دوره رزمندگان با مبانی استفاده از تجهیزات حفاظتی و امدادرسانی به آسیب دیدگان از حملات شیمیائی آشنا گردیدند.

آقای قاسم کریم عباس دیگر استاد این دوره در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل به حملات شیمیائی دشمن بالاخص با گاز کلر اشاره نمود و گفت: با توجه به اقدامات ناجوانمردانه دشمن، کسب و حفظ آمادگی برای مواجه با اینگونه حملات از ضرورت های اولیه مبارزه با دشمن به منظور پیشگیری از بروز تلفات در صفوف رزمندگان می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: