“Şehrullah – Allah’ın ayı” Receb-i Şerîf ve bazı faziletleri

İslam ümmeti Receb-i Şerîf ayına girmeye hazırlanırken bazı hatırlatmalarda bulunalım istedik. Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurmuştur: “ “Receb, Allah’ın engelleyici (durdurucu) ayıdır. Yüce bir aydır. “Esamm- durdurucu, engelleyici” olarak isimlendirilmesinin sebebi; başka ayların Allah katında onun hürmeti ve faziletine yaklaşamamasıdır. Cahiliye ehli cahilliklerinde (bile) ona saygı gösterirlerdi. İslam gelince ona ancak daha çok tazimde bulunup faziletini arttırmıştırr. Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Bir kimse Receb ayından bir gün oruç tutarsa Allah’ın en büyük rızası (hoşnutluğu) ona farz olur, Allah’ın öfkesi ondan uzaklaşır ve ateş kapılarından biri ona kapanır. Eğer yeryüzü dolusunca altın bağışlasa bile (o yaptığı bağış) tuttuğu o oruçtan daha faziletli olmaz…”

Yine Efendimiz’den (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Recep ümmetimin istiğfar ayıdır. Öyleyse onda çokça istiğfar ediniz; zira O Gafûr’dur, Rahîm’dir. (Receb’e) Receb-ul Asabb (Çokça döken Receb) denir. Çünkü onda rahmet ümmetime döküldükçe dökülür (oluk oluk dökülür). Öyleyse O’nda çokça “Estağfirullahe ve es’eluhut-tevbe / Allah’tan bağışlanmayı diliyor ve O’ndan tövbe(mi kabul etmesini) niyaz ediyorum” deyiniz.”

Aynı şekilde Şeyh Cafer b. Muhammed el-Durîstî Hz.İmam Bâkır’a,sonra Babası’na ve sonra da Dedesi’ne (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dayanan bir rivayette şöyle nakletmektedir: Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurdu: “Receb’in ilk gününde oruç tutan kimseye cennet farz olur.”

Hz. Resûlullah’tan ve Ehlibeyt İmamları’ndan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) naklolunan birçok hadîs-i şerîf bu aya ait çok sayıda fazilet ve amel zikretmiştir; ancak hepsini burada zikredemeyeceğiz. Bu amellerden biri de Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretidir. Receb ayında Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) özel bir ziyareti vardır. Hz. İmam Sâdık’tan (O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Huseyn’i Allah’ın salavâtı üzerine olsun Receb’in ilk gününde ziyaret eden kimseyi Allah elbette bağışlar.” Aynı şekilde Ebi Nasr’dan da şöyle rivayet olunmuştur:

Hz. Rıza’ya (O'na selâm olsun) “Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret etmek için en faziletli vakitler hangisidir?” diye sordum. “Receb’in ortası ve Şaban’ın ortası” diye buyurdu.

Ayrıca bu ayda birtakım özel münasebetler vardır. Bunlardan bazısı şunlardır:

İlk günü:Hz. İmam Bâkır’ın (O'na selâm olsun) doğumu. Hz. Nuh’un (O'na selâm olsun) O’na iman edenlerle birlikte gemiye binişi. Hz. Nuh (O'na selâm olsun) onlara da bu günü oruç ile geçirmelerini emretmişti.

İkinci günü: Hz. İmam Ali Hâdî’nin (O'na selâm olsun) doğumu

Üçüncü günü: Hz. İmam Ali Hadî’nin (O'na selâm olsun) şahadeti

Sekizinci günü: Şeyh Hurr el-Âmilî’nin (Allah O’na rahmet eylesin) vefâtı

Dokuzuncu günü: Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) küçük oğlu Ali Asgar’ın (O'na selâm olsun) doğumu

Onuncu günü: Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (O'na selâm olsun) doğumu

On ikinci günü: Kabe’nin duvarının Hz. Fatıma b. Esed (O'na selâm olsun) Efendimiz için yarılması ve içeri girmesi

On üçüncü günü: Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (O'na selâm olsun) doğum günü

On beşinci günü: Haşimoğulları’nın “Akîle”si (Hanımefendisi) Hz. Zeyneb-i Kubra’nın (O'na selâm olsun) şahadeti

On altıncı günü: Hz. İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) Cemel savaşından Kûfe’ye dönüşü

On sekizinci günü: Hz. Resûlullah’ın oğlu İbrahim’in (Allah-u Teâlâ Efendimiz’e ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) vefâtı

Yirmi üçüncü günü: Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (O'na selâm olsun) Medain geçidinde bacağından bıçaklanması

Yirmi dördüncü günü: H. 8 yılında Hz. İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) eliyle Hayber’in fethi ve Merhab’ın katledilmesi

Yirmi beşinci günü: H.183 yılında Hz. İmam Musa Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimizin şahadeti

Yirmi altıncı günü: Hicretten 3 yıl önce, Hz. Ebu Talib (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimizin vefâtı

Yirmi yedinci günü: Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bîseti (ilahi mesajını bildirmekle görevlendirilmesi)

Yirmi sekizinci günü: H. 60 yılı Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Medîne-i Münevvere’den Mekke-i Müşerrefe’ye doğru yola çıkması
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: