فوری : فراخوان 1000 تن از نیروهای احتیاط لشگر العباس علیه السلام برای تامین امنیت بغداد

فرماندهی لشگر العباس علیه السلام در فرمانی از نمایندگی این لشگر در استان بغداد خواست تا فراخوان 1000 تن از نیروهای احتیاط خود را جهت مشارکت در تامین امنیت بغداد صادر نماید.

لشگر العباس علیه السلام تاکید نمود این افراد تحت فرماندهی فرماندهان مسئول تامین امنیت بغداد به انجام وظیفه خواهند پرداخت.

این تصمیم لشگر العباس علیه السلام پس از حوادث امنیتی اخیر در بغداد، تهدیداتی که مناطق پیرامونی بغداد با آن مواجه هستند و همچنین کمک به اقدامات نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی دراین مناطق اتخاذ گردیده است.

آقای علی السبتی سخنگوی لشگر العباس علیه السلام از آرایش این نیروها طی 24 ساعت آینده برای انجام وظیفه محوله خبر داد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: