در جلسه ای با حضور وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق مطرح شد : نظریه علمی آستان مقدس عباسی در خصوص مشکلات انزوا و نظریه رفتارهای دینامیکی مغز

پس از برگزاری بیش از ده دوره و بیست و پنج جلسه سخنرانی علمی از سوی موسسات علمی و موسسات جامعه مدنی که از سال 2010 در حوزه مشکلات مرتبط با انزوا و رفتارهای دینامیکی مغز برگزار گردیده است، آستان مقدس عباسی در جلسه ای با حضور دکتر عبدالرزاق العیسی نظریه های علمی خود را در این زمینه ها مطرح نمود.

این جلسه معرفی که در اداره تحقیقات و توسعه وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق و با حضور سرپرست و نظریه پرداز این پروژه دکتر شامل هادی محسن ( استاد عراقی دانشگاه اوکلند آمریکا) و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های عراق برگزار گردید، شاهد بیان جزئیات این پروژه و چگونگی اجرای آن به عنوان یک نقظه شروع در این حوزه در کشور عراق بود.

دکتر شامل این جلسه را دارای دو محور معرفی نمود:

محور اول به نظریه رفتار دینامیکی مغز ( به دو صورت نظری و عملی) و همچنین برنامه ریزی عصبی مغز و تجارب عملی این برنامه ریزی پرداخت. در این بخش همچنین راه های ایجاد نسلی باهوش در سطح جهانی مطرح و چگونگی تبدیل فرمانهای عصبی به گردش خون و ارسال پالس ها و تحلیل رفتارهای عصبی و روانی تشریح گردید.
محور دوم به مشکلات مرتبط با افسردگی و انزوا به عنوان یک موضوع بسیار مهم که نیاز به درمان سریع دارد پرداخت. در این محور به چگونگی برطرف نمودن این معضل در بین افراد بالاخص کودکان با توجه به گسترش سریع این نوع بیماری پرداخته شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: