Hz.İmam Musa Kâzım (O'na selâm olsun); öfkesini yutan ve ilimleri açığa çıkaran...

H.128 yılı 7 Safer gününde Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sonra gelen İmamlar’ın yedincisi, Zindanlarda zalimler tarafından işkence edilen ve Şiileri ile sevenlerinin ihtiyaçlarını karşılayan,Zahîd, Emîn, Öfkesini Yutan, İlimleri Açığa Çıkaran, Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) Rahibi Hz.İmam Musa b. Cafer (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) dünyaya gelmiştir. İmameti otuz beş ay süren Hz.İmam Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun); Asil Muhammedî Risalet’in uzantısı olan ataları gibi ilim ve marifet mektebi olmuştur. Çok sayıda mezhebî, fikrî ve felsefî akımların doğması sebebiyle Müslümanların hayatı açısından önemli bir dönemde yaşamıştır. Hz.İmam Kâzım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşadığı dönem İslam tarihi açısından tehlikeli bir dönemdir de. Çünkü çok sayıda İslami fırka ve görüşlerin peyda olmasının yanı sıra Ateizmin ve inkârın da baş gösterdiği bir dönemdir.

Abbasî rejiminin baskı ve sıkıştırmalarına rağmen şerî, dinî ve ahlakî vecîbesini terk etmeyerek İslam dünyasının içerisine dışarıdan sokulan düşüncelere karşı mücadele eden Hz.İmam Musa Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun); Pâk Ataları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yolundan giderek İslam ümmetinin işleri ile ilgilenip Muhammedî şeriatı (dini yasaları) tahrif olmaktan korumuştur. Dedesi Hz. Muhammed Mustafâ’dan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) miras aldığı ilahi ilimle diğer görüş ve inançların sahipleri ile münazaralar gerçekleşmiştir. Ayrıca Hz.İmam Kazım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zamanında haram eğlence ve boş işlerin olduğu meclisler de yayılmıştır. Hz.İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da buna karşı en hayırlı girişimi gerçekleştirerek faziletli şahsiyetler ve ulemâlardan oluşan bir nesil yetiştirmiştir. Bu şahsiyetler ve ulemâ da İslam dinine karşı dışarıdan sokulan her şeye karşı mücadele etmiş ve o dönemdeki sapkınlık ve tahrifin durmasına etkin bir şekilde katkı sağlamışlardır.

Tutuklanıp hapse atılmış olmasına ve bir zindandan diğerine taşınmasına rağmen Hz.İmam Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hapishanesini mescid haline getirmişti. Hapishanenin ıssızlığı ve yalnızlığında noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’ı anıp ibadet etmekle gündüz ve gecelerini geçiriyordu. Gündüzleri oruç, geceleri de münacat ve ibadet ile geçiyordu. Abbasî otoritesi Hz.İmam’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) karşı gerek psikolojik gerekse de bedensel anlamda her türlü baskı ve terör yöntemini kullandı. Ancak tüm girişimlerine, denemedik yöntemlerinin kalmamasına ve Hz.İmam’ın (O'na selâm olsun) hapiste İslam ümmetinden uzakta tutulmuş olmasına rağmen hakkın yankılarını durduramadılar. Bunun için de son ve en iğrenç yönteme başvurdular: Hz.İmam’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) suikast. Hz.İmam’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zehirlediler ve öldürücü zehrin etkisi ile Hz.İmam Musa Kâzım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) 25 Receb H. 183 günü şehîd oldu...

Hz.İmam Kâzım, Pâk Ataları gibi (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Abbasîiler, Emevîler ve izlerinden gidenlerin güttüğü kine, doymak bilmeyen Dünya sevdalarına ve aç gözlülüklerine kurban gitmiştir.

Zalimlerin zindanında gördüğü zulme karşı cezâsını Allah-u Teâlâ’dan bekleyerek sabreden Hz.İmam Kâzım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek hayatı şahâdet ile sonlanmıştır.

Bu gün O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Türbesi dört bir yanından gelen müminlerin ve mümineler akınına sahne olmakta; türlü türlü dillerden ve renklerden Müslümanlar Nübuvvet İlmi’nin Varisi ve Muttakîlerin Evladı Hz.İmam Musa Kâzım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mubarek Zarîh-i Şerîfi’nin yanı başında, O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yüzü suyu hürmetine Yüce Allah’tan dileklerini gerçekleştirmesini, dertlerini gidermesini, ihtiyaçlarını karşılamasını, işlerinin çözülmesini ve hastalıklarına şifa vermesini niyaz etmektedirler.

Doğduğu günde, Şehîd olduğu günde ve yeniden diriltileceği günde Hz.İmam Musa Kâzım’a selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: