فراخوان مقاله برای همکاری در طرح «غرب در آیینه جهانگردان مسلمان

مرکز اسلامی پژوهشهای استراتژیک، وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان مطهر عباسی از پژوهشگران و اندیشمندان دعوت کرد تا در طرح این مرکز با نام «غرب در آیینه جهانگردان مسلمان» شرکت کنند.
این یک پژوهش جمعی است که هدف از آن تمرکز بر این سفرها با نگاهی دقیق (نقدی تحلیلی) می باشد و در این راستا، پژوهشگران حیطه غرب شناسی می‌ بایست چگونگی رویکرد و نگرش نخبگان اسلامی نسبت به تمدن غرب را معرفی کنند و مشخص نمایند که نقاط قوت و ضعف در غرب از دیدگاه آنها چه بوده است و گامهای عملی که جهانگردان مسلمان تلاش کردند پس از بازگشت به سرزمینشان آنها را اجرایی کنند، چه بوده است و اینکه آیا این مشاهدات و گامهای اجرایی پس از آن، سبب غرب گرایی در جامعه اسلامی و کنار زدن هویت اسلامی شده است یا اینکه در بهبود وضعیت مسلمانان نقش داشته است.
این مرکز شروطی را برای چاپ و سبک و سیاق مد نظر این پژوهشها لحاظ کرده است که بدین شرح می باشد:
1- باید پژوهشگر از سفرهای چاپ شده یا سفرهای مطرح شده در نسخه های خطی و چه آنهایی که قبل از دوره مدرنیته یا پس از آن وجود دارد، اطلاع داشته باشد.
2- با مدیریت این مرکز جهت ثبت و رزرو موضوع انتخاب شده تماس حاصل گردد.
3- صرفاً به روایتگری و توصیف اکتفا نشود، بلکه می‌ بایست نقد و تحلیل و بررسی در پژوهشها مدنظر قرار بگیرد.
4- یک صفحه به معرفی مولف و جهانگرد اختصاص یابد.
5- صفحات پژوهش بیشتر از 25 صفحه نباشد.
6- این پژوهش در اختیار و تصرف مرکز باشد و مرکز حق انتشار مجدد آن را در چارچوب آثار خود یا ترجمه آن به زبان های دیگر داشته باشد.
7- پاداش مالی برای پژوهشگر در نظر گرفته می شود.
8- حداکثر مدت زمانی ارسال پژوهشها چهار ماه است.
9- اگر کمیته علمی نقطه نظری را درمورد پژوهش مطرح کرد، مد نظر قرار بدهد.
10- برای تماس با مدیریت طرح یا ارسال پژوهشها این پست الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد islamic.css.lb@gmail.com
شایان ذکر است که سفر به باختر از گامهای آغازین آشنایی مستقیم مسلمانان با غرب بوده است؛ آنها مشاهدات خود را تدوین کرده و جزئیات سفر را بیان می‌ کردند و پژوهشگران غرب نیز از آگاهی از این نوشتارها بی نیاز نیستند. کتابهای جهانگردی در شرق و غرب جهان اسلامی بسیار است و برخی از آنها تا به امروز دست به دست می چرخند و برخی به دست فراموشی سپرده شده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: