گسترش ابعاد آموزشی و پژوهشی دانشکده الکفیل در نجف اشرف و تبدیل آن به دانشگاه الکفیل

دستور وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر تبدیل دانشکده الکفیل به دانشگاه الکفیل در استان نجف اشرف صادر گشت.
این دانشگاه که وابسته به بخش آموزش و پرورش عالی در آستان مطهر عباسی است، شامل دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی، حقوق، فنی مهندسی، دانشکده علوم پزشکی و بهداشت می باشد.
این تغییر پس از موفقیت و پیشرفتهای آکادمیک، پژوهشی و اداری چند ساله حاصل گشته است و مدیون تلاشهای بی دریغ پرسنل دانشکده الکفیل و حمایتهای مداوم مسئولان در آستان مطهر عباسی می باشد.
این دانشگاه به دنبال ایجاد تحول کیفی و کمی در زمینه علمی، پژوهشی، پرورشی و فرهنگی در کشور عراق می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: