استقرار ایستگاههای قرآنی ویژه بانوان توسط آستان مطهر عباسی برای آموزش قرآئت صحیح سوره فاتحه، اعمال نماز و بیان احکام

مؤسسه بانوان قرآن کریم وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی تعدادی ایستگاه قرآنی برای تصحیح قرائت صحيح سوره فاتحه و اعمال نماز و تبیین احکام فقهی برای بانوان مستقر کرده است.
این ایستگاهها به بانوان زائری اختصاص دارد که برای ادای مراسم زیارت اربعين عازم کربلا شده اند.
این ایستگاهها در مراکز خدماتی وابسته به آستان قدس عباسی و برخی موکبها مستقر شده اند و برخی بانوان قرآنی کارگزار در مؤسسه و داوطلبان فارغ التحصیل از دوره هایی که مؤسسه سابقا برگزار کرده، با آن همکاری دارند.
فعالیت این ایستگاهها به شرح زیر است:
- آموزش قرآئت صحیح سوره فاتحه به دلیل اهمیت آن در زندگی مسلمانان چراکه رکن مهمی از ارکان نماز به شمار می رود. همانطور که پیامبر اسلام حضرت محمد (صلّى الله عليه وآله) فرمودند: «کسی که سوره فاتحه را در نمازش نخواند، نمازش پذیرفته نیست».
- آموزش اعمال و ارکان نماز
- پاسخ به سوالات بانوان زائر در مورد دو مساله مذکور.
- بيان احکام فقهی به بانوان زائر.
مؤسسه قرآن کریم بانوان از مدتها قبل تعدادی از زنان قرآنی را انتخاب و آنها را برای ورود به این طرح که مکمل طرح مؤسسه قرآن کریم ویژه آقایان است مورد آزمایش قرار داده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: