حضور آستان مقدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد

غرفه حرم مطهر
انتشارات اداره امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی، عرضه شده در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بغداد و از روز 9 آذر فعالیت خود را آغاز نموده است.
در خصوص حضور غرفه حرم مطهر عباسی در این نمایشگاه آقای سید عقیل الیاسری نایب رئیس اداره امور فکری و فرهنگی حرم مطهر در مصاحبه با خبرنگار الکفیل گفت:
هدف حرم مطهر از مشارکت در این نمایشگاه گشودن پنجره به سوی تمامی موسسات علمی ، دینی و اکادمیک و همفکر با آستان مقدس عباسی می باشد.
در این نمایشگاه آستان مقدس عباسی دستاوردهای انتشاراتی خود در زمینه های علمی و فرهنگی را که نتیجه تلاش 9 سال گذشته بوده، عرضه نموده است.
از جمله این انتشارات می توان به مجله ریاض الزهراء، صدای روضتین و عطاء الشباب اشاره نمود.
یادآور میگردد آستان مقدس عباسی در بسیاری از نمایشگاههای داخلی و خارجی و با هدف عرضه دستاوردها و معرفی نهضت علمی و عمرانی جاری در عتبات مقدسه عراق حضور فعال داشته و غرفه آن با استقبال زائد الوصفی از سوی بازدیدکنندگان روبرو بوده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: