تلاشهای واحد امور صحن مطهر عباسی طی اجرای پروژه سنگفرش با مرمر جدید

پرسنل واحد امور صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) در حین اقدامات تعویض سنگفرش صحن مطهر تلاشهای زیادی نمودند.

هادی الهنون، مسئول واحد امور صحن مطهر در توضیح اقدامات صورت گرفته توسط این واحد طی مرحله سنگفرش صحن مطهر با مرمر جدید به شبکه جهانی الکفیل گفت: اقدامات صورت گرفته جهت آماده سازی صحن برای سنگفرش نمودن شامل جمع آوری و انتقال فرشهای گسترانده شده در صحن مطهر عباسی در پنج مرحله به قالی شویی آستان قدس عباسی بود.

وی افزود: پس از پایان سنگفرش صحن مطهر پرسنل این بخش به شست و شو، پاکسازی، معطرسازی و زدودن بقایای مواد از روی سنگفرش جدید و در نهایت گسترانیدن فرشها همت گماشتند.

لازم به ذکر است صحن مطهر عباسی اخیرا و پس از گذشت نیم قرن با مرمرهای جدید سنگفرش شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: