اختتاميه برنامه های فرهنگی هفدهمین نشست "القمر" با مشاركت چهل و پنج معلم قرآنی از استان القادسیه عراق

فعالیت ها و برنامه های متنوع فرهنگی هفدهمین نشست "القمر" که برای چهل و پنج معلم قرآنی برگزار شده بود، خاتمه یافت.

این نشست تحت نظارت و با اجرای بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در مدت زمان سه روز برگزار شده بود.

فراس الشمّری یکی از اساتید این نشست فرهنگی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: هفدهمین نشست فرهنگی القمر ویژه اساتید قرآنی استان القادسیه عراق برگزار شد و در این نشست برنامه های فکری بسیاری توسط اساتید و روحانیون فاضل ارائه گردید.

وی افزود: این نشست حول برگزاری دوره های دینی، فکری و اجتماعی متمرکز بود و شرکت کنندگان برنامه های این نشست را برای ارتقای آگاهی جامعه و ایجاد ارتباط اقشار مختلف جامعه با آستان مقدس عباسی مفید دانستند.

شایان ذکر است، نشست فرهنگی "القمر" یکی از فعالیتهای بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی است که اقشار مختلف جامعه را مورد اهتمام قرار می دهد. هدف از این نشست، رویارویی با چالشهای دینی و فرهنگی و اجتماعی با استفاده از راهکارهای علمی و به دور از تعصب است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: