دانشگاه العمید: استراتژی آموزشی آکادمیک گامی به سوی تحقق محیط آموزشی نمونه

دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی اجرای برنامه آموزشی آکادمیک را آغاز کرد. این برنامه به دنبال ایجاد پایگاه اصلی برای روند آموزشی و تربیتی است.

این برنامه جهت تحقق شعار (به سوی محیطی امن برای آموزش) که دانشگاه العمید سال گذشته آن را مطرح کرده است، برگزار شده و طبق چشم انداز استراتژیک ترسیم شده به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت.

شعار مذکور، دربردارنده چشم انداز برنامه آکادمیک است زیرا پایه و مبنای تحقق این برنامه و دیگر برنامه های پشتیبان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: