چشم انداز، رسالت، اهداف و ارزشهای برنامه آموزشی آکادمیک چیست؟

چشم انداز، رسالت، اهداف و ارزشهای برنامه آموزشی آکادمیک که توسط دانشگاه العمید آستان مقدس عباسی اجرایی شده است به شرح ذیل خلاصه می شود:

چشم انداز: به سوی محیطی امن برای آموزش

- رسالت: ایجاد فضای آموزشی عاری از خطرات و انتقال تجربیات به دست آمده از طریق آموزش آن به مؤسسات همسان جهت ایجاد یک پایگاه دانشگاهی کارآمد در مدیریت کیفیت و واجد شرایط برای کسب اعتبار آکادمیک لازم.

اهداف:

- کمک به تسهیل در روند تکمیل تحصیلات دانشجویان با مقررات، قوانین و دستورالعملها.
- کمک به دانشجویان برای دستیابی به راندمان آموزشی مورد نیاز برای فارغ التحصیل شدن طبق برنامه تحصیلی دانشگاه.
- معرفی چشم انداز، رسالت و اهداف دانشگاه و آماده سازی کامل دانشگاهیان برای تحقق اهداف تحصیلی و شغلی خود پس از فارغ التحصیلی.
- حمایت از دانشجویان ممتاز برای حرکت در مسیر تعالی و خلاقیت.
- ارائه حمایت لازم برای ارتقای سطح دانشجویان ضعیف یا ناتوان به منظور بهبود وضعیت تحصیلی.
- تلاش برای آموختن مهارت های لازم به دانشجویان برای هماهنگی وهمسویی با جامعه دانشگاهی.
- تلاش برای تربیت شخصیت دانشجویان از طریق آموزش مهارت های موثر زندگی.
- کمک به دانشجویان برای انطباق با فضای جامعه و دانشگاه.
- حمایت از موسسات دانشگاهی همسان از طریق آموزش دستیابی به یک محیط ایمن از خطرات به آنها.

ارزشها:

- یکپارچگی تعامل در فضای جامعه آکادمیک
- آگاهی بخشی معرفتی، شغلی و اخلاقی.
- توسعه فراگیر معلمان و دانشجویان
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: