پروژه های آستان قدس عباسی
مقاوم سازی ستونهای ایوان طلای حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام)
پس از انجام برخی تحقیقات و بررسیهای آزمایشگاهی توسط گروهی از کارشناسان و متخصصان، بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی اقدامات مقاوم سازی ستونهای ایوان طلای حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) را آغاز کرد. بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی مطالعاتی را درباره میزان تحمل بار ستونهای ایوان برای تحمل وزن سقف جدید صحن مطهر به انجام رسانید. نتیجه این تحقیقات نشان داد که این ستونها قابلیت تحمل اقدامات مربوط به پروژه تسقیف را ندارند بنابراین مدیریت آستان قدس عباسی مقاوم سازی آنها را آغاز کرد.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 4
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 25
بیشتر