گالری فیلم » پیام های دینی پخش شده از گلدسته های حرمین مطهر
در این بخش، برخی از پیام های دینی پخش شده از گلدسته های حرمین مطهر حسینی و عباسی قرار داده شده اند.
تعداد بازدیدها : 553,378 تعداد پوشه ها : 295