رونمایی از اولین پروژه ثبت کشتار اسپایکر در ۲۳ جلد

اولین پروژه ثبت کشتار اسپایکر که مرکز ثبت جرایم افراط‌گرایی عراق وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی منتشر کرده است، در جشنواره فتوای جهاد کفایی رونمایی شد.

عبّاس القريشی، مدیر مرکز ثبت جرایم افراط‌گرایی در عراق گفت، آغاز فعالیت چاپ این دایره المعارف به منظور ثبت خون‌های ریخته شده و قربانیانی است که بالغ بر هزار بیگناه را شامل می شود. این اثر پس از اتمام جمع آوری اسناد مرتبط با کشتار، رده بندی، آرشیو بندی و ثبت آن توسط کادر مرکز طبق رویکرد علمی و معرفتی تکمیل شد.

وی اظهار داشت، فرآیند ثبت و مستندنگاری بعد از تاکید مرجعیت عالی دینی بر اهمیت ثبت جرایم گروه‌های تکفیری صورت گرفت و آستان قدس عباس نیز سابقه ای در زمینه ثبت جرایم دارد. به طوریکه همه آنچه مرتبط با فتوای جهاد کفایی است از طریق چاپ دایرة‌المعارف فتوای جهاد کفایی که شامل ۶۲ جلد است ثبت کرده است.

القریشی گفت، دایره المعارف شامل ۲۳ جلد است که همه ابعاد کشتار را ثبت کرده و ده بخش را به نحو ذیل دربر گرفته است:

بخش اول، شامل اسامی قربانیان تصاویر و جزئیات آنها است.
بخش دوم، شهادت شاهدان عینی و نجات یافتگان را بررسی کرده است.
بخش سوم، اسامی متهمان، قرار بازداشت و تحقيقات را در بر گرفته است.
بخش چهارم، شامل دو بخش است که گزارش‌های متهمان و اعتراف های آنها به ارتکاب کشتار را شامل می شود.
بخش پنجم، تصمیمات قضایی صادر شده در حق مرتکبان کشتار را بررسی کرده است.
بخش ششم، ده جلد است و آنتروپولوژی قربانیان و خانواده هایشان است‌.
بخش هفتم، به گزارش های داخلی و بین المللی منتشر شده درباره کشتار پرداخته است.
بخش هشتم، در چهار جلد است که اخبار عربی را در دو جلد و اخبار انگلیسی و اخبار فرانسوی درباره کشتار را بررسی کرده است.
بخش نهم، تحلیل تصاویر کشتار است. به طوریکه تصاویر کشتار در حین وقوع و پس از کشف گورهای دسته جمعی قربانیان تحلیل و ارزیابی شده است.
بخش دهم، مناسبتهای گرامیداشت سالانه کشتار در داخل و خارج از عراق را از تاریخ ۲۰۱۴- ۲۰۲۱ میلادی رصد و ثبت کرده است.


شایان ذکر است، مرکز ثبت جرایم افراط‌گرایی عراق مرکزی تخصصی در حوزه ثبت جرایم افراط‌گرایی است که شهروندان عراقی در دوره های زمانی مختلف در معرض آنها قرار گرفتند که شامل کشتارها و نقض هایی میشود که در نتیجه افراط گرایی و رفتارهای آن صورت گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: