روش انبار و ترمیم قالی های نفیس در موزه آستان قدس عباسی

واحد نگهداری نفایس در موزه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی راهکارهای متعددی را در حفظ و نگهداری قالیهای نفیس پیش گرفته است.

سید سجاد حسن علی مسئول واحد نامبرده در این خصوص اظهار داشت: با نظر به وجود بسیار قالی های نفیس در موزه الکفیل، کادری متخصص جهت ترمیم و نگهداری این نفایس اختصاص یافته است. در این راستا دوره های متعددی با هدف آشنایی با راهکارهای مناسب جهت حفظ قالیها و پرچم های قدیمی و نفیس برگزار شده است.

وی افزود: جهت ترمیم قالیهای نفیس سه راهکار وجود دارد که بر اساس عمر قالی یکی از راهکارها انتخاب می گردد. کارکنان این واحد هر چند مدت به پیگیری و مشاهده این قالیها اقدام می کنند تا از شرایط مناسب نگهداری آنها اطمینان حاصل نمایند.

طبق گفته مسئول واحد نگهداری نفایس؛ قالی اگر در شرایط آب و هوای گرم و کاهش رطوبت قرار گیرد و یا با حشرات آفت مواجه شوند با فرسایش مواجه می شوند لذا اقدامات لازم جهت ایجاد فضای مناسب جهت نگهداری این نفایس بصورت مستمر در حال انجام است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: